Cele i zadania Polowej Drużyny Sokoła

Polowa Drużyna Sokoła w Lesznie stawia na współpracę z innymi organizacjami, grupami oraz gniazdami „Sokoła”, które zainteresowane są współpracą na polu szeroko rozumianej obronności. Jednak głównym celem, jaki stawiają sobie instruktorzy i druhowie PDS, jest współtworzenie Obrony Terytorialnej Kraju. W ramach szkoleń druhowie PDS zostaną przeszkoleni z zakresu pomocy przedmedycznej, poznają również rys historyczny organizacji – pisze druh Marek Kasperski.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI GRUPAMI

Biorąc pod uwagę fakt powstania Polowej Drużyny Sokoła (PDS) i jej małe doświadczenie, niezbędne jest nawiązanie współpracy z podobnymi grupami. W pierwszej kolejności tymi, które mają siedziby najbliżej nas, ale też docelowo z innymi gniazdami „Sokoła” w Polsce. Podejście takie przełoży się na budowanie pozytywnego wizerunku TG „Sokół” jak i samego PDS. Biorąc pod uwagę doświadczenie grup wywodzących się z innych organizacji, takich jak Obrona Narodowa czy Strzelec, istotne też będzie nawiązanie współpracy z tymi organizacjami. Szczególnie istotne będzie nawiązanie współpracy z Obroną Narodową i TG „Sokół” z woj. lubuskiego, z uwagi na wiedzę i doświadczenie tych grup. Zaznaczyć należy, że wielu instruktorów należących do  tej grupy to zawodowi żołnierze, a tym samym wartość tego szkolenia byłaby bezapelacyjnie bardzo wysoka. Wszelkie rozmowy będą poprzedzone zgodą zarządu TG „Sokół”, a samo szkolenie poprzedzone rzetelną rozmową z w/w organizacjami. Szczególnie istotne jest omówienie charakteru szkolenia, metodyki prowadzenia zajęć ze szczególnym uwzględnieniem kwestii logistycznych (np. dojazd na miejsce szkolenia) jak i wyposażenia członków PDS. Współpraca z w/w grupami czy stowarzyszeniami wpłynie na scalenie w pierwszej kolejności TG „Sokół” i PDS, a to przełoży się na wejście w przyszłości jako pełnoprawny partner do struktur OTK.

MK

SZKOLENIE POLOWEJ DRUŻYNY SOKOŁA

Szkolenie PDS, poza częścią taktyczną i strzelecką, będzie poprzedzone podstawowym szkoleniem z zakresu pomocy przedmedycznej, pod kątem szczególnie nabycia umiejętności udzielenia pomocy w warunkach dnia codziennego. Podstawowe czynności ratownicze w przypadku zatrzymania krążenia, zatamowanie krwawienia, udzielenie pomocy ofiarą wypadków muszą być przyswojone przez każdego członka PDS. Istotne jest też by członek PDS potrafił zabezpieczyć sobie miejsce działania przed przystąpieniem do udzielania pomocy. Ważne też będzie przeprowadzenie szkolenia z zasad zachowania się w przypadku pożaru, metod wyjść z miejsc zagrożonych i nabycia podstawowych umiejętności z zakresu ewakuacji osób ze strefy zagrożenia. Pierwsza część paramedyczna realizowana może być w oparciu o wiedzę instruktora z TG „Sokół”, zaś druga po wcześniejszym zaprezentowaniu pomysłu i wyrażeniu akceptacji przez Jednostkę Państwowej Straży Pożarnej Leszno.

Biorą pod uwagę fakt, że spora część członków PDS uczy się i pracuje, szkolenia należałoby rozłożyć na bloki realizowane w weekendy – oczywiście poza szkoleniem w Jednostce Wojskowej czy innych instytucjach. Bloki szkoleniowe powinny trwać w przedziale około 6-8 godzin lekcyjnych i przeplatane powinny być zajęciami z musztry, pomocy przedmedycznej oraz taktyki i wyszkolenia strzeleckiego. Wydawać się może, że najbardziej odpowiednie będą spotkania PDS realizowane w drugi i ostatni weekend miesiąca lub w przypadku przygotowania do zawodów w dni powszednie z odpowiednio większą częstotliwością. Uczestnikom szkoleń zostanie ponadto zaprezentowany rys historyczny TG „Sokół” – jego celi i zadań – jest to niezbędne by członkowie PDS wiedzieli w jakim kierunku zmierzają.

PDS2015

Szkolenie taktyczne i strzeleckie oparte będzie głównie o zajęcia w terenie na obiektach znajdujących się możliwie blisko Leszna, by nie generować kosztów. Samo szkolenie strzeleckie w założeniu opierać się musi o strzelania policyjne w pełnym zakresie dlatego, że PDS w sytuacji zagrożenia prowadzić będzie działania o zbliżonym charakterze. Opanowanie tych strzelań w zupełności też wystarczy do prowadzenia zajęć w terenie leśnym jak i w terenie zurbanizowanym. Oczywiście każde szkolenie prowadzone przez Jednostkę Wojskową jest szczególnie atrakcyjne o tyle, jeśli prowadzą je doświadczeni żołnierze, a prezentowane przez nich umiejętności i ich  poziom są bardzo wysokie. Dodatkowo nowe elementy pogłębiają wiedzę i sprawiają, że wzrasta poziom wyszkolenia poszczególnych członków PDS.

Zajęcia z zakresu taktyki, czy to potocznie nazywanej „czarną” czy też „zieloną”, będą przeplatane zajęciami z pomocy przedmedycznej i zajęciami z wyszkolenia strzeleckiego. Pod względem logistycznym ciężko będzie połączyć taktykę zieloną z czarną w jeden trening, z uwagi na brak budynków w kompleksach leśnych, w których takie szkolenie byłoby możliwe. Zaznaczyć należy, że bardzo ważne jest poznanie najbliższej okolicy dla członków PDS i tutaj organizowane marsze są jak najbardziej potrzebne jednak z zaznaczeniem, że powinny już być wykonywane zgodnie z zasadami taktyki. Rozważane jest także zorganizowanie przynajmniej raz w miesiącu marszu nocnego, z zachowaniem dyscypliny światła i dźwięku, realizowany w małych grupach patroli na stosunkowo niedługich trasach w zakresie do 6-10 km. Marsz taki pozwoli poznać teren i jest zupełnie inny od marszów dziennych – pozwala przyzwyczaić się do ciemności i nauczyć się działać w takich warunkach. Podobnie istotne będzie takie szkolenie z zakresu taktyki tzw. „czarnej” – podejść do budynków i poruszania się w nich w nocy bez użycia świateł.

lp2

ORGANIZACJA IMPREZY CYKLICZNEJ

Jednym z celów jakie sobie stawia PDS jest zorganizowanie, poza innymi imprezami o charakterze paramilitarnym, znaczącej imprezy cyklicznej. W ramach PDS prowadzone są już marsze, biegi, biegi na orientację, dlatego planowane jest zorganizowanie imprezy opartej o pomoc przedmedyczną i strzelanie…coś na zasadzie ratownictwa taktycznego. Strzelanie z broni pneumatycznej lub replik do tarczy w czasie udzielania pomocy rannemu, właściwa ewakuacja oraz zabezpieczenie miejsca udzielania pomocy. Szkolenie takie, jego zakres wydawać się może bardzo atrakcyjny, dzięki czemu działalność PDS może zyskać na popularności. Istotne tutaj będzie rozreklamowanie imprezy, zapewnienie miejsc noclegowych dla uczestników (można by wykorzystać np. szkoły) i pozyskanie sponsorów na nagrody. Planowane jest pozyskanie patronatu którejś z firm zajmujących się produkcją umundurowania i wyposażenia dla armii, dzięki czemu nagrody mogłyby być dużo bardziej atrakcyjne. Podobne imprezy realizowane są w służbach mundurowych i służą nie tyle wybraniu najlepszych, ale przede wszystkim wymianie doświadczeń, gdyż w działaniach taktycznych ogólny schemat jest modyfikowany stosownie do potrzeb poszczególnych jednostek.

druh Marek Kasperski

Instruktor Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie

MK1

Zostaw komentarz

komentarzy