Ruszył program certyfikacji Komendy Głównej PDS 2021!

7 marca 2021 roku Polowa Drużyna Sokola w Stalowej Woli przystąpiła do pierwszego etapu certyfikacji korzystając jako pierwsza z programu certyfikacji Komendy Głównej PDS 2021!

Uczestnicy certyfikacji. Pierwszy z prawej komendant Mateusz Derylak

Certyfikat wystawiony przez Komendę Główną Polowych Drużyn Sokolich jest dokumentem świadczącym o wyszkoleniu na wysokim poziomie. Dokument ten umożliwia też ubieganie się o dotacje ze środków MON i branie udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez Komendę Główną PDS. Egzaminowana drużyna prócz certyfikatu otrzymuje od Komendy Głównej lancę oraz proporzec w barwach drużynowych. Druhowie z certyfikowanej Polowej Drużyny Sokolej mogą również indywidualnie ubiegać się o zaświadczenie z Komendy Głównej PDS, które jest punktowane podczas ubiegania się o pracę w służbach mundurowych.

Zgodnie z wytycznymi komendanta głównego do egzaminów wyznaczono siedmiu druhów i podzielono ich na dwie trzyosobowe sekcje plus dowódca. Całość grupy miała się wstawić w oporządzeniu z 2 linii taktycznej o godzinie 6:20 w wyznaczonym przez organizatorów punkcie.

Logo Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokolich

Druhowie ze Stalowej Woli przygotowywali się do tego wydarzenia od dłuższego czasu, kwestią było jedynie przypomnienie zagadnień regularnie poruszanych przez komendanta stalowowolskiego gniazda. Już dzień przed certyfikacją stalowowolscy Sokoli przygotowywali się  do późna, przypominając sobie wiedzę teoretyczną oraz ćwiczyli również praktycznie. W godzinach porannych przemieścili się prosto z Centrum Stalowowolskich Organizacji Proobronnych na wyznaczony punkt, gdzie otrzymali pierwsze wytyczne, a były nimi: rozkazy dotyczące przemieszczenia się na miejsce rozpoczęcia zgrupowania. Celem była leśniczówka „Ciemny Kąt”, od której oddzielała druhów kilkukilometrowa połać lasu. Sytuacji nie poprawiał krótki czas na przemieszczenie.

Po wzorowym przemarszu na punkt zbiórki dowódca PDS w Stalowej Woli Druh druż. Krzysztof Węglarz złożył meldunek Komendantowi Głównemu o stanie osobowym, oraz o gotowości do podjęcia zadań związanych z certyfikacją. Po przedstawieniu przez komendanta Mateusza Derylaka założeń oraz celów certyfikacji, przeprowadzono instruktaż na temat bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności egzaminacyjnych oraz wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego w związku z pandemią SARS-CoV-2.

Druh komendant Mateusz Derylak (na pierwszym planie) z grupą uczestników

Po zakończeniu części oficjalnej podzielono pododdział na dwuosobowe sekcje i rozmieszczono na trzech podpunktach egzaminacyjnych, gdzie druhowie byli certyfikowani z: podstaw musztry, prawidłowego przygotowania broni do strzału, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, reakcji indywidualnej na kontakt ogniowy z przeciwnikiem, jak i z łączności, podstaw komunikowania się i przestrzegania dyscypliny radiowej, kodowania i rozkodowywania wiadomości na podstawie tabeli kodów radiowych, indywidualną obroną przed bronią masowego rażenia, ściągania rannego z pola walki oraz zakładania stazy uciskowej na czas. Wśród egzaminów indywidualnych nie brakło również części teoretycznej gdzie druhowie mieli określić swoje obowiązki na zajmowanym stanowisku, i pisemnej, na których Sokoli musieli popisać się znajomością wiedzy ogólnej o obecnym ruchu sokolim, jego historii oraz historii Polowych Drużyn Sokolich, od ich powstania po dziś dzień. Nie brakło też pytań dotyczących czasów chwały oręża polskiego oraz obecnych struktur państwowych. Dla dowódców przygotowano rozszerzone zestawy pytań dotyczące regulaminu ogólnego PDS oraz prowadzenia planów pracy na zgrupowaniach.

Po zakończeniu egzaminów indywidualnych przyszedł czas na certyfikację pododdziałem. Musztra zespołowa okazała się dobrym sprawdzianem dla druhów jak i dowódców, którzy po kolei byli sprawdzani z prawidłowego wydawania rozkazów podczas postoju oraz przemieszczania się.

Certyfikacja obejmowała ćwiczenia w terenie leśnym

Na koniec taktyka i sprawdzenie pododdziału w polu. Po krótkim instruktarzu i przedstawieniu scenariusza działań pododdział uformował się w szachownicę by zająć główny gościniec. Druhów egzaminowano z reakcji zespołowej na kontakt ogniowego z przeciwnikiem, zerwania kontaktu ogniowego z przeciwnikiem, wycofania się na wyznaczony punkt, odtworzenia gotowości bojowej oraz pozorowanego natarcia.

Po wypełnieniu wszystkich założeń Komendant Główny druh Mateusz Derylak zarządził zbiórkę pododdziału, podczas której podziękował egzaminatorom z Komendy Głównej PDS oraz egzaminowanym druhom za zaangażowanie oraz zmieszczenie się w zamierzonym czasie certyfikacji.

Oficjalne wyniki certyfikacji stalowowolskiego PDS będą znane po drugim etapie egzaminów, kiedy sokoli będą musieli wykazać się wiedzą na temat danych taktyczno-technicznych oraz budowy broni etatowej, nie braknie strzelania z broni krótkiej i długiej.

Druh Drużynowy Mariusz Świeca
Komenda Główna Polowych Drużyn Sokoła

Zostaw komentarz

komentarzy