Senat RP uczcił 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”!

20 kwietnia 2017 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej okolicznościową uchwałą upamiętnił 150. rocznicę założenia pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Uchwałę Senatu poprzedziło wręczenie odznaczeń zasłużonym działaczom sokolim oraz otwarcie wystawy przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. List do uczestników uroczystości wystosował również Prezydent RP Andrzej Duda. Uroczystości zakończyło spotkanie delegacji sokolich z całej Polski i zagranicy oraz zaproszonych gości.


Minister Małgorzata Sadurska i Marszałek Stanisław Karczewski w otoczeniu uczestników uroczystości
zdj. Krzysztof Sitkowski, Kancelaria Prezydenta RP

150 lat „Sokoła”

20 kwietnia 2017 r. w Senacie RP o godz. 11.30 rozpoczęły się obchody 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? z udziałem Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, szefowej Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Sadurskiej, senatorów  Jana Żaryna i Kazimierza Wiatra oraz polskich parlamentarzystów
i zaproszonych gości.

Na pierwszym planie sztandar TG „Sokół” Perkowo reprezentujący wszystkie gniazda „Sokoła” na uroczystościach
zdj. Krzysztof Sitkowski, Kancelaria Prezydenta RP

Na obchody 150-lecia Sokolstwa Polskiego w Senacie zjechały delegacje 38 gniazd sokolich z całej Polski, a także z Litwy, Ukrainy oraz delegacja druhów „Sokoła” czeskiego. Sztandar Sokolstwa Polskiego reprezentowany był przez poczet sztandarowy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Perkowo (chorąży Adam Skorupiński oraz druhowie Mirosław Józefowski i Leszek Bajon). Nie zabrakło druhów z Czech, którzy reprezentowani byli przez Sokolską Straż w składzie: Lukáš Křemen, Vít Kostecký
i Jaroslav Ševčík. Gospodarzem uroczystości był senator Kazimierz Wiatr, przewodniczący senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Obchody 150. rocznicy powstania „Sokoła” zostały zorganizowane przy wsparciu prof. Jana Żaryna, któremu Sokolstwo Polskie jest ogromnie wdzięczne.

Uchwała Senatu RP

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem wystawy, które zaplanowano na godz. 12.00, o 11.30 rozpoczęło się posiedzenie Senatu RP, na którym Marszałek Karczewski podziękował Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie za przygotowanie wystawy. W związku z zaplanowaną okolicznościową uchwałą dotyczącą 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na salę plenarną zaproszone zostały osoby odznaczone przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Andrzej Bogucki, Andrzej Olejnik, Grzegorz Bielec, Artur Blum, Bronisław Kielar, Stanisław Marduła, Andrzej Nowakowski, Józef Zaskalski, Michał Sienkiewicz, Jan Członkowski, Zbigniew Okorski, Zygmunt Śledziewski, Witold Zurzycki, Piotr Mazur, Damian Małecki oraz sekretarz TG „Sokół” w Lesznie Halina Cichocka-Nowak, kapelan Sokolstwa Polskiego ks. Marcin Kostka oraz wiceprezes TG „Sokół” w Zakopanem Adam Zaleski, które Marszałek Karczewski powitał po rozpoczęciu posiedzenia.

Druhowie odznaczeni przez Prezydenta Andrzeja Dudę
zdj. Krzysztof Sitkowski, Kancelaria Prezydenta RP

Odznaczenia

Ważnym punktem obchodów rocznicy Towarzystwa było wręczenie przez szefową Kancelarii Prezydenta Małgorzatę Sadurską odznaczeń dla najbardziej zasłużonych działaczy ?Sokoła?, odznaczeni zostali:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Andrzej BOGUCKI

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Andrzej OLEJNIK

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Grzegorz BIELEC
Artur BLUM
Bronisław KIELAR
Stanisław MARDUŁA
Andrzej NOWAKOWSKI
Józef ZASKALSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Litwie, za kultywowanie polskich tradycji narodowych:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Michał SIENKIEWICZ

za zasługi w działalności społecznej, za propagowanie wychowania obywatelskiego i patriotycznego młodzieży, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za działalność społeczną i charytatywną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Jan CZŁONKOWSKI
Zbigniew OKORSKI
Zygmunt ŚLEDZIEWSKI
Witold ZURZYCKI

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Damian MAŁECKI

Wszyscy odznaczeni zostali zaproszeni do gabinetu Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, gdzie podjęci zostali kawą oraz ciastem.

Odznaczeni druhowie „Sokoła” w towarzystwie szefowej Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Sadurskiej oraz Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego
zdj. Krzysztof Sitkowski, Kancelaria Prezydenta RP

List Prezydenta RP

List z okazji obchodów jubileuszu 150-lecia Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? wystosował do zebranych na uroczystościach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do siedziby Senatu RP na uroczystość z okazji 150-lecia Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?. Składam gratulacje i wyrazy szacunku osobom, które otrzymują dzisiaj wysokie odznaczenia państwowe. Słowa uznania kieruję do zgromadzonych przedstawicieli gniazd sokolich w kraju i za granicą. Dziękuję za udział w obecnych obchodach jubileuszu, a nade wszystko za Państwa wkład w odrodzenie i współczesny rozwój sokolstwa polskiego.

Ruchowi sokolemu od półtora wieku przyświeca klasyczna, piękna i mądra zasada, zawarta w sentencji: Mens sana in corpore sano ? ?W zdrowym ciele zdrowy duch?.  Już w początkach epoki popowstaniowej, kiedy zgasły nadzieje na szybkie odzyskanie niepodległej Ojczyzny, twórcy Towarzystwa Gimnastycznego jasno wytyczyli cel organizacji. Był nim harmonijny rozwój młodzieży polskiej, łączący sprawność i aktywność fizyczną z wychowaniem patriotycznym i formowaniem silnego charakteru. Taki model całościowej ? dzisiaj powiedzielibyśmy: holistycznej ? pedagogiki, oparty na dziedzictwie kultury antyku i tradycji narodowej, okazał się prekursorski wobec wielu późniejszych koncepcji i zjawisk, na czele z ogólnoeuropejskim skautingiem.

Sokolstwo wyprzedziło swój czas i dzięki temu przygotowało tysiące młodych Polaków na wielkie wyzwania, które przyniósł wiek XX. Nowe pokolenie, mimo że wyrosło w warunkach zaborów, doskonale wiedziało, czego pragnie najmocniej, i było zdeterminowane wywalczyć swoje cele. Dlatego sokoli byli obecni wszędzie tam, gdzie tylko podnoszono wysoko sztandar sprawy polskiej. Prowadzili działalność samokształceniową i oświatową, przyczyniając się do rozszerzenia i umocnienia świadomości narodowej i dążeń niepodległościowych.

Budowali zręby polskiej niezależności, od podstaw wypracowując struktury i zasady narodowego życia gospodarczego i społecznego. Wreszcie zaś, gdy nadszedł czas po temu, walczyli zbrojnie o odzyskanie i zachowanie suwerennej Rzeczypospolitej.

Bez wątpienia działalność gniazd sokolich, obejmująca wszystkie ziemie polskie, a nawet skupiska polonijne rozsiane po świecie, była jednym z ważnych źródeł tego wielkiego sukcesu, który przyniósł naszemu narodowi rok 1918. Również w następnych dekadach sokolstwo kontynuowało służbę Ojczyźnie, przygotowując doskonałe kadry państwowe i formując kolejne generacje w duchu poświęcenia dla Rzeczypospolitej. Sokoli zapisali wiele pięknych, heroicznych i tragicznych kart w dziejach Polski Podziemnej ? zarówno pierwszej, jak i drugiej konspiracji. Naturalnie też ruch stał się jednym z głównych wrogów władzy komunistycznej, która dążyła nie tylko do likwidacji gniazd, ale i próbowała zatrzeć wszelką pamięć o zasługach Towarzystwa Gimnastycznego dla narodu
i Ojczyzny.

Wolna Polska przywróciła swobodę działania sokolstwu, które od 28 lat znów jest obecne i aktywne w całym kraju. Bardzo się cieszę, że ta wspaniała idea znajduje również teraz licznych zwolenników i kontynuatorów. Jestem bowiem przekonany, że wartości, które legły u podstaw ruchu przed 150 laty, są nadal aktualne i pozostaną takimi w przyszłości. Dlatego chcę dzisiaj gorąco podziękować za Państwa wkład w kształtowanie postaw młodzieży polskiej.

Życzę całemu sokolstwu, aby trwało i rozwijało się przez kolejne dekady. Niechaj dzięki Państwa pracy kolejne pokolenia Polaków wzrastają w dobrym zdrowiu
i tężyźnie fizycznej, a zarazem ćwiczą się w praktycznej miłości Ojczyzny, narodu i bliźnich.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Okolicznościowa wystawa

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem wystawy Marszałek raz jeszcze podziękował Miejskiej Bibliotece Publicznej z Leszna za przygotowanie ekspozycji. Autorami ekspozycji są pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – Damian Małecki, Gabriela Majchrzak oraz Andrzeja Przewoźny. Prezentowana w Senacie wystawa, przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ukazuje historię Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?.


Wystawa przygotowana przez MBP w Lesznie
zdj. Andrzej Przewoźny

Ekspozycja, bogato ilustrowana zdjęciami, przypomina najważniejsze wydarzenia z dziejów stowarzyszenia, m.in. zlot grunwaldzki w Krakowie w 1910 r., powstania wielkopolskie i śląskie, kształtowanie się polskiego skautingu, powstanie Błękitnej Armii, historię sportu, zloty w 20-leciu międzywojennym czy odrodzenie ruchu po 1989 r.

?Gratuluję i bardzo dziękuję, że ta wspaniała organizacja funkcjonuje już 150 lat, pomimo że komuniści chcieli ją nie tylko zamknąć, chcieli zlikwidować pamięć o niej. Ale my mamy dobrą pamięć ?? ? mówił marszałek Stanisław Karczewski podczas uroczystości otwarcia wystawy poświęconej Towarzystwu Gimnastycznemu ?Sokół?.

?Tworzyliście i nadal tworzycie wspaniale historię Rzeczypospolitej? ? mówił Marszałek Karczewski kierując słowa do członków TG ?Sokół?.

Druh Damian Małecki, współautor wystawy i koordynator obchodów
zdj. Andrzej Przewoźny

Po Marszałku Karczewskim głos zabrał senator Kazimierz Wiatr, gospodarz uroczystości. Po nim głos zabrał współautor wystawy i prezes TG „Sokół” w Lesznie, a także koordynator uroczystości ze strony „Sokoła” druh Damian Małecki. Podczas uroczystości przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Krakowie, na czele z Konradem Firlejem, wręczyli Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu odznaczenie Rady Odrodzenia Sokoła w Krakowie – Złoty Krzyż Legii Honorowej, przyznany Senatowi RP oraz indywidualnie Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu.

Marszałek Stanisław Karczewski odbiera Złoty Krzyż Legii Honorowej nadany mu przez PTG „Sokół” w Krakowie
zdj. Krzysztof Sitkowski, Kancelaria Prezydenta RP

Spotkanie Sokolstwa Polskiego

Uczestnicy spotkania delegacji sokolich
zdj. Andrzej Przewoźny

Kilkanaście minut po otwarciu wystawy, 39. posiedzenie Senatu zostało wznowione. Już na początku posiedzenia Senat podjął uchwałę upamiętniającą 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W tym samym czasie uczestnicy obchodów udali się na II piętro Senatu, gdzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Sokolstwa Polskiego oraz zaproszonych gości. Zebranych przywitał gospodarz zebrania senator Kazimierz Wiatr, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Nie zabrakło prof. Jana Żaryna, głównego organizatora obchodów, który również zabrał głos. Następnie dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego p. Barbara Jaroszek zaprezentowała srebrną monetę okolicznościową, wyemitowaną przez Mennicę Polską z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa.


Prof. Jan Żaryn (z prawej) oraz druh Damian Małecki przy stole prezydialnym
zdj. Andrzej Przewoźny

Po krótkiej przerwie, spowodowanej wznowieniem obrad Senatu, głos zabrali przedstawiciele gniazd sokolich. Jako pierwszy wystąpił druh Damian Małecki, który podziękował gospodarzowi spotkania senatorowi Kazimierzowi Wiatrowi, prof. Janowi Żarynowi, jednemu z głównych organizatorów uroczystości, przedstawicielom NBP, członkowi Kapituły Orderu Odrodzenia Polski oraz Trybunału Stanu Piotrowi Łukaszowi Andrzejewskiemu, a także dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie p. Andrzejowi Kuźmińskiemu, dzięki któremu przygotowana została okolicznościowa wystawa.

Uczestnicy spotkania delegacji sokolich. Przy stole prezydialnym pierwszy z lewej druh Damian Małecki, drugi senator Kazimierz Wiatr, gospodarz spotkania
zdj. Andrzej Przewoźny

Następnie przyszedł czas na przedstawicieli gniazd sokolich, jako pierwszy głos zabrał druh Andrzej Bogucki. Po nim przemawiali druhowie: Konrad Firlej z Krakowa,  Zbigniew Okorski z Warszawy, Kapelan Sokolstwa Polskiego ks. Marcin Kostka, Mateusz Olejnik z Tarnowa, Marek Kasperski z Leszna, Stanisław Marduła z Zakopanego, Andrzej Nowakowski z Rzeszowa, Bronisław Kielar z Sanoka, Bogusław Tofilski ze Stalowej Woli, Marek Helman z Obornik oraz Piotr Mazur z Lublina. Na obchody przybył również poseł Robert Winnicki z Ruchu Narodowego, który zabrał głos jako ostatni. Po tym wystąpieniu druh Damian Małecki podziękował wszystkim za przybycie i zakończył spotkanie.

Damian Małecki

Uczestnicy obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego w Senacie RP 20 kwietnia 2017 r.:

 1. PTG ?Sokół 1893? Mielec
  Emilia Żola
  Zbigniew Bochenek
  Michał Mędryk
  Jerzy Krakowski
 2. Sokolska Straż (Czechy)
  Lukáš Křemen
  Vít Kostecký
  Jaroslav Ševčík
 3. PTG ?Sokół? Tarnopolu (Ukraina)
  na czele z prezesem Józefem Szkodzińskim
  Natala Romaniuk
  Vitalii Boiko
  Serhii  Izbianskyi
  Iosyp Szkodziński
 4. TG ?Sokół? na Litwie
  na czele z Michałem Sienkiewiczem
  Szymon Wikło
 5. TG ?Sokół? II Bydgoszcz-Fordon
  na czele z prezesem Andrzejem Boguckim
 6. PTG ?Sokół? w Krakowie
  na czele z prezesem Konradem Firlejem
  Andrzej Łopata
  Zbigniew Bochenek
 7. TG ?Sokół? w Warszawie
  na czele z prezesem Zbigniewem Okorskim
  Małgorzata Haller de Hallenburg
  Bogusław Szymański
  Zygmunt Śledziewski
 8. Kapelana Sokolstwa Polskiego oraz Komenda Bojowych Chorągwi Harcerskich
  Marcin Kostka
  Bartosz Piątek
  Michał Pachel
 9. TG ?Sokół? w Bytomiu
  na czele z prezesem Wojciechem Zrajko
  Aleksandra Grąbczewska
  Robert Grajny
 10. TG ?Sokół? Kruszyn
  Henryk Pieczka
 11. TG ?Sokół? w Brwinowie
  na czele z prezesem Janem Członkowskim
  Małgorzata Szmyt
  Lidia Członkowska
 12. TG ?Sokół? w Brzozwie
  na czele z prezesem Adamem Kaczmarskim
  Artur Szczepek
  Sylwia Szczepek
  Mariusz Leń
  Jacek Janas
 13. TG ?Sokół? Białystok
  na czele z prezesem Wojciechem Wójcickim
  Karina Sachpazidu
  Cezary Rokicki
  Mariusz Rokicki
 14. TG ?Sokół? w Rzeszowie Uniwersytet Rzeszowski
  na czele z prezesem Jackiem Kulpińskim
  Aneta Rejman
  Małgorzata Janusz
  Andrzej Nowakowski
 15. TG ?Sokół? w Rzeszowie
  na czele z prezesem Grzegorzem Bielcem
  Artur Krasowski
  Stanisław Zaborniak
 16. TG ?Sokół? w Sanoku
  na czele z prezesem Bronisławem Kielarem
  Jerzy Robel
  Paweł Sebastiański
  Witold Sebastiański
 17. TG ?Sokół? w Krakowie AGH
  na czele z prezesem Marcinem Jasińskim
  Monika Łata
  Tomasz Łata
  Artur Blum
  Krystyna Blum
  Witold Zurzycki
 18. TG ?Sokół? w Raciborzu
  Jerzy Rudzki
  Maria Pacelt
  Józef Dradrach
 19. TG ?Sokół? w Mielcu
  na czele z prezesem Józefem Zaskalskim
  Wojciech Janczar
 20. TG ?Sokół? w Lesznie
  na czele z prezesem Damianem Małeckim
  Halina Cichocka-Nowak
  Marek Kasperski
  Rafał Guciński
  Marek Dziedzic
 21. PTG ?Sokół – Świat Pracy? w Tarnowie
  na czele z prezesem Andrzejem Olejnikiem
  oraz przedstawicieli oddziałów:

Oddział / gniazdo / Miasto Tarnów
Jerzy Wróbel
Mateusz Olejnik

Oddział / gniazdo / Gmina Tarnów
Sebastian Gurgul
Mateusz Kozdroń
Kamil Sznajder

Oddział / gniazdo / Gmina Tuchów
Wiesława Hudyka
Jan Dusza
Rafał Małek

Oddział / gniazdo / Gmina Pleśna
Adam Ciurej
Mateusz Ciurej
Mateusz Łątka

Oddział / gniazdo / Miasto i Gmina Grybów
Tomasz Matuła

 1. TG ?Sokół? Zakopane
  na czele z prezesem Stanisławem Mardułą
  Adam Zaleski
  Anna Karpiel Semberecka
 2. TG ?Sokół? Zbąszyń
  na czele z prezeską Renatą Łakomą
  Leszek Nowakowski
  Tadeusz Dura
  Edmund Przybyła
  Zdzisław Frącek
 3. TG ?Sokół? Oborniki
  na czele z prezesem Marcinem Witaszakiem
  Marek Helman
 4. TG ?Sokół? Wysocko Wielkie
  na czele z prezesem Krzysztofem Portasiakiem
  Barbara Rybak
  Andrzej Grabarek
 5. TG ?Sokół? Stalowa Wola
  na czele z prezesem Piotrem Walerowiczem
  Bogusław Tofilski
  Andrzej Dorosz
  Mikołaj Fołta
  Mateusz Derylak
  Krzysztof Pak
  Mariusz Świeca
 6. TG ?Sokół? Perkowo
  na czele z prezesem Adamem Skorupińskim
  Leszek Bajon
  Mirosław Józefowski
 7. TG ?Sokół? Strachocina
  Dariusz Kucaba
  Martyna Daszyk
 8. TG ?Sokół? Katowice
  na czele z prezesem Sławomirem Czechem
  Tomasz Kuś
  Sebastian Król
 9. TG Sokół Lublin
  Piotr Mazur
  Monika Bednarek
  Wojciech Mielniczenko
 10. TG ?Sokół? w Bukówcu Górnym
  Mirosław Szulc
 11. OTG ?Sokół? Mielec
  na czele z prezesem Stanisławem Markiem
  Kazimierz Borchowiec
  Tomasz Mędrek-Michałow
 12. PTG ?Sokół? w Pilźnie
  Na czele z prezeską Celiną Chorążak
  Małgorzata Chłopek
 13. PTG ?Sokół? w Gminie Czernichów
  Na czele z prezesem Piotrem Haratem
  Barbara Kos-Harat
  Wioletta Waluś
  Krzysztof Brzezicki
 14. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
  na czele z dyrektorem Andrzejem Kuźmińskim
  Gabriela Majchrzak
  Andrzej Przewoźny
 15. A także: poseł Tomasz Rzymkowski, poseł Robert Winnicki, Prof. Kazimierz Wiatr, Prof. Jan Żaryn, Piotr Łukasz Andrzejewski.

Źródło: www.prezydent.pl
senat.gov.pl
mbpleszno.pl

Zostaw komentarz

komentarzy