Zbigniew Okorski – Prezes Honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

W sobotę 19 maja 2018 r. druh Zbigniew Okorski z rąk przedstawicieli ZTG „Sokół” w Polsce prezesa Damiana Małeckiego oraz skarbnika Wojciecha Zrayko odebrał akt nadania Honorowej Prezesury Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce przyznany mu przez Radę Związku. Doceniona została w ten sposób blisko 30-letnia praca dla „Sokoła” druha Okorskiego.

Druh Zbigniew Okorski (z prawej) i druh Wojciech Zrayko

Zbigniew Okorski

Urodził się 3 stycznia 1954 r. w Warszawie. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych i społecznikowskich. Studiował weterynarię i historię sztuki. Pracował przez kilkanaście lat w Pracowni Konserwacji Malarstwa Oddziału Warszawskiego PKZ, brał udział w odbudowie m.in. Zamku Królewskiego, pracach konserwatorskich w Pałacu w Wilanowie, Łazienkach Królewskich i Belwederze oraz przy wielu innych obiektach w kraju i za granicą. Jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Działalność opozycyjna w PRL

Od początku lat 70. związany ze środowiskiem narodowym, tzw. „salonem” mec. Napoleona Siemaszki (przedwojennego członka Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego), należąc do grona jego najbliższych współpracowników. W latach 80-tych stworzył własną sieć dystrybucji wydawnictw. Uczestniczył w tworzeniu miesięcznika „Słowo Narodowe” i „ Nowe Horyzonty”. Pod koniec lat 70, przez kilka lat działał w Stowarzyszeniu PAX, będąc członkiem Stołecznego i Centralnego Ośrodka Szkolenia Kadr.
Obecnie jest członkiem Rady Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego. Z ramienia Fundacji przez kilkanaście lat był opiekunem Archiwum Londyńskiego Stronnictwa Narodowego (obecnie w zbiorach Muzeum Niepodległości).

W „Sokole”

Reaktywował działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Warszawie, które jako pierwsze w Polsce zostało zarejestrowane 10 stycznia 1989 r., otwierając drogę do rejestracji innych towarzystw na terenie całego kraju. Został jego prezesem, funkcję tę sprawuje do dziś.

1 marca 1990 r. został pierwszym prezesem reaktywowanego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Funkcję tę sprawował przez następne 10 lat. Był inicjatorem działalności proobronnej Związku, mi.in. stworzył system szkolenia wojskowego. W 1992 r. i 1995 r. podpisał porozumienia o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej tworząc podstawy prawne do współpracy z wojskiem, a następnie porozumienie z Obroną Cywilną. W wyniku jego starań ZTG „Sokół” w Polsce został objęty patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W oparciu o warszawskiego „Sokoła”  zorganizował wzorcowy system szkolenia wojskowego powołując pierwszą w Polsce Polową Drużynę Sokolą. W tym czasie organizował comiesięczne szkolenia wojskowe połączone ze strzelaniem w jednostce wojskowej w Modlinie, a także letnie obozy wojskowo-traperskie na poligonie drawskim oraz ogólnopolskie Centralne Obozy Wojskowo-Sportowe ZTG „Sokół” w Polsce w jednostce wojskowej w Czerwieńsku (którymi kierował osobiście). Zadaniem obozu w Czerwieńsku było szkolenie kadr dla Polowych Drużyn Sokolich. Wysoki poziom szkoleń potwierdza drugie miejsce szkolonej przez niego PDS na Centralnych Zawodach Obronnych MON. Jako instruktor „Sokoła” prowadził również lekcje przysposobienia obronnego i obozy dla liceów katolickich.

Prezes Związku

Jako prezes Związku utrzymywał stałe kontakty i współpracę ze strukturami administracji publicznej, w szczególności z Ministerstwem Edukacji Narodowej, MON, Ministerstwem Sportu, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarią Prezydenta, Biurem ds. Młodzieży URM, Parlamentem, jak również innymi organizacjami młodzieżowymi, sportowymi, proobronnymi.

W tym czasie był członkiem władz Polskiej Rady Młodzieży, Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich i innych organizacji. Był też członkiem Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP i polsko-niemieckiej Rady Młodzieży. Uczestniczył ponadto w polsko-ukraińskim programie dotyczącym współpracy i wymiany młodzieży.

„Sokół” na Zamku

W 1992 r. zorganizował centralne obchody jubileuszowe z okazji 125-lecia „Sokoła” na Zamku w Warszawie. W 1997 r., z okazji 130-lecia „Sokoła” – zorganizował dużą wystawę w Muzeum Niepodległości pt. „Czołem Ojczyźnie, Szponem Wrogowi”, poświęconą działalności niepodległościowej Towarzystwa. W 2005 r. z okazji 100-lecia założenia „Sokoła” w zaborze rosyjskim – zorganizował wystawę w Muzeum Historycznym Miasta Warszawy i konferencję naukową w Wilnie.

Był organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń sportowych, proobronnych, patriotycznych i naukowych, w tym również o zasięgu międzynarodowym. Prowadził działalność na rzecz Polaków mieszkających poza granicami kraju, między innymi utrzymywał współpracę z organizacjami „Sokoła” na emigracji (USA, Kanada, Wlk. Brytania, Francja, Niemcy). Inspirował i wspierał tworzenie „Sokoła” wśród Polaków mieszkających na wschodzie (Litwa, Ukraina, Białoruś). Angażował się w działania pomocowe dla Polaków na wschodzie, między innymi organizował pobyty wakacyjne dla młodzieży z Litwy i Ukrainy, zbiórkę książek itp. Współdziałał z księdzem Sobkowiakiem (prezesem „Sokoła” w Niemczech) w działaniach na rzecz utworzenia Kongresu Polonii Niemieckiej. Jest długoletnim członkiem Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Kresy

Zbigniew Okorski od wielu lat zaangażowany jest w tematykę kresową. Był między innymi współorganizatorem Dnia Jedności Kresowian w 2015 r. (patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Andrzej Duda). Od końca lat siedemdziesiątych działał w Duszpasterstwie Akademickim w kościele św. Anny i należał do grona najbliższych współpracowników Rektora ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego. Między innymi uczestniczył w organizacji papieskiej mszy dla młodzieży podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ponadto był członkiem Głównego Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu Rodziny w Warszawie.

Po dziś dzień pozostaje członkiem i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Z zamiłowania jest kolekcjonerem i bibliofilem – przekazał do zbiorów publicznych kilka tysięcy obiektów (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Sportu, Muzeum Farmacji i inne). Chętnie służy radą i pomocą młodszym kolegom. Działaczem „Sokoła” pozostaje do dziś.

Posiada odznaczenia:
Medal Zasłużony dla Obronności Kraju (srebrny);
„Miecze Hallerowskie” – Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce;
„Legia Honorowa” Polskiego Sokoła w Ameryce ( brązowa, srebrna, złota);
„Legia Honorowa” Związku Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii ( brązowa, srebrna, złota );
Medal Jubileuszowy Duszpasterstwa Akademickiego (brązowy);
Złoty Krzyż Zasługi (przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę)

Damian Małecki

 

Zostaw komentarz

komentarzy