Turniej strzelecki w Lesznie!

Leszczyński TG „Sokół” wraz z partnerami zaprasza na Turniej Strzelecki z okazji 104. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy, który odbędzie się w niedzielę 21 stycznia 2024 r. na strzelnicy miejskiej w Lesznie.

Zawody rozpoczną się o godz. 9.00 i potrwają do 15.00. Zapisy odbywać się będą na miejscu od rozpoczęcia zawodów do godz. 12.00. W zawodach może wziąć udział młodzież oraz dorośli. Rywalizacja odbywać się będzie w dwóch kategoriach: karabinku pneumatycznym 10 oraz karabinku małokalibrowym 10. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Turniej organizowany jest w celu upamiętnienia przyłączenia Leszna do Polski, które nastąpiło na mocy traktatu wersalskiego 17 stycznia 1920 r. Turniej stanowi, obok atrakcji sportowej, świetną lekcję historii dla społeczności lokalnej, upamiętniając wydarzenia historyczne, których Leszno stanowiło część. Turniej popularyzuje zawody sportowe, ducha zdrowej rywalizacji oraz promuje postawy patriotyczne pośród uczestników zawodów i publiczności.

Przed powrotem Leszna do Polski

Udział sokołów leszczyńskich w przygotowaniach i przebiegu powstania wielkopolskiego w Lesznie był bardzo duży. W październiku 1918 r. Józef Górecki (współzałożyciel „Sokoła” w Lesznie w 1902 r.), był członkiem pięcioosobowego Tajnego Komitetu Narodowego, a także członkiem Rady Ludowej na Miasto Leszno i delegatem do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, odbywającym się 3 grudnia 1918 r. Jeszcze przed wybuchem powstania został 26 grudnia 1918 r. mianowany komendantem Straży Ludowej w Lesznie. Po wybuchu powstania wielkopolskiego został internowany przez władze niemieckie na początku stycznia 1919 r. Po powrocie z internowania (wrócił w sierpniu 1919 r.) odebrał od niemieckiego burmistrza w styczniu 1920 r. symboliczne klucze do miasta.

„Sokół” i Straż Ludowa

O znaczeniu i roli jaką odgrywało TG „Sokół” w społeczeństwie leszczyńskim niech świadczy fakt, że Rada Ludowa (powołana 20 listopada 1918 r.) na teren miasta i powiatu, już 13 grudnia 1918 r. reaktywowała Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które w tamtych dniach, decyzją Związku Sokołów Polskich w pańskie niemieckim z Poznania, miało charakter organizacji wojskowej. Jednak do pełnego wznowienia działalności zapewne jeszcze nie doszło ze względu na bardzo napiętą sytuację w Lesznie. Organizację Straży Ludowej w Lesznie powierzono Józefowi Góreckiemu, który od 26 grudnia 1918 r. pełnił funkcję dowódcy. Przed wybuchem powstania wielkopolskiego praktycznie wszędzie tam, gdzie działało TG „Sokół”, oddziały Straży Ludowej budowane były na strukturach „Sokoła”, nie inaczej musiało być w Lesznie, podobnie w pobliskiej Osiecznej.

Leszczyńscy sokoli w powstaniu wielkopolskim

Już po wybuchu powstania polska młodzież w Lesznie organizowała się pod komendą Stanisława Ratajczaka (w pierwszych dniach stycznia 1919 r.) przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Ćwiczono oraz omawiano aktualne wydarzenia, jak np. organizowanie się Armii Wielkopolskiej, potyczki powstańców z Niemcami w Poznaniu, w Zbąszyniu i innych miastach, przygotowując się, aby w sprzyjających okolicznościach włączyć się do walki i przejąć władzę nad miastem.

Powrót Leszna do Macierzy

Straż Ludowa pod dowództwem Józefa Góreckiego, który pełnił w niej rolę komendanta, działała w Lesznie do 17 stycznia 1920 r. Oficjal­na uroczystość pożegnania oddziałów niemieckich odbyła się w Lesznie 16 stycznia na Rynku – to najprawdopodobniej wtedy Józef Górecki odebrał symboliczne klucze od niemieckiego, ustępującego burmistrza. Ostatni przegląd wojska niemieckiego na Rynku w Lesznie odbył się 17 stycznia 1920 r. Natychmiast po odejściu Niemców Polacy przystąpili do dekorowania miasta. Budowano bramy powitalne, ozdabiano ulice festonami, wywiesza­no chorągwie narodowe. Na wieży ratuszowej, oprócz chorągwi, umieszczono godło narodowe. Posunięto też o godzinę wskazówki zegara ratuszo­wego, by czas miejscowy zrównać z czasem obowią­zującym w Polsce. W celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa na ulice wyszła Straż Ludo­wa.

Uroczystości na rynku w Lesznie, 18 stycznia 1920 r.

Główne uroczystości powrotu Leszna do Ma­cierzy odbyły się w niedzielę 18 stycznia 1920 r. W słone­czne południe ustawiło się przed ratuszem wojsko polskie. Przybyli oficjalni goście: dowódca Frontu Wielkopolskiego gen. broni Józef Dowbór-Muśnicki ze sztabem, wojewoda poznański dr Witold Celichowski i szef misji alianckiej pułkownik Marquet. Obecny był także starosta powiatu leszczyńskiego Tadeusz Sobeski. Podniosłą uroczystość rozpoczęto Mszą św. odprawioną przez kapelana wojskowego. Okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz Osie­cznej ks. Paweł Steinmetz. Pieśni kościelne śpiewał polski chór im. Bolesława Dembińskiego z Leszna. Po nabożeństwie nastąpiły okolicznościowe prze­mówienia. Pierwszy wystąpił gen. Dowbór-Muśnicki, który uroczyście ogłosił przejęcie miasta przez Polskę. Po generale przemawiali: prezes Sądu Okrę­gowego Adam Ruszczyński, wojewoda Celichowski i starosta Sobeski.

Pod koniec uroczystości wznie­siono okrzyki na cześć rządów koalicji oraz odegra­no Marsyliankę. W ten sposób chciano okazać wdzięczność Francuzom za poparcie sprawy pol­skiej w Wersalu. Część oficjalną zakończyła defila­da wojskowa i hejnał z wieży ratuszowej. Potem trwał festyn. Wieczorem Leszno było iluminowane. W uroczystości, oprócz mieszkańców miasta i powiatu, uczestniczyli liczni goście, nierzadko z odległych stron kraju.

Zostaw komentarz

komentarzy