Nominacje w Naczelnej Komendzie Polowych Drużyn Sokolich!

W związku z koniecznością usprawnienia działań Polowych Drużyn Sokoła Komendant Główny Polowych Drużyn Sokoła druh Marek Kasperski powołał sztab w skład którego weszli druh Mateusz Derylak, jako pierwszy zastępca oraz druh Wojciech Mielniczenko, jako drugi zastępca komendanta głównego. Wręczenie nominacji zostało zaplanowane na drugą połowę stycznia 2020 r. podczas zjazdu Rady ZTG „Sokół” w Warszawie.

Pion szkolenia

Decyzją Komendanta Głównego Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich powołany został także Pion Szkolenia, w skład którego wejdą druhowie wytypowani przez poszczególnych komendantów drużyn oraz cechujący się doświadczeniem, specjalistyczną wiedzą i potwierdzonymi kompetencjami instruktorskimi. W skład pionu szkolenia mogą wejść druhowie posiadający doświadczenie bojowe – w tym wypadku odstąpiono się od wymogu potwierdzenia uprawnień instruktorskich.

Pion szkolenia odpowiada za prowadzenie zajęć na szczeblu lokalnym w oparciu o standardy i normy służb mundurowych. Podejście takie wykluczy konieczność tworzenia osobnych planów szkoleń, a co więcej przyczyni się do lepszego przygotowania druhów i osiągania przez nich wysokich wyników w szkoleniu. Zaznaczyć należy, że w zadaniach szczególnych pionu szkolenia jest przygotowanie drużyn do działania w terenie najbliższym ich miejscu zamieszkania. Dodatkowo do zadań pionu szkolenia należeć będzie organizacja przedsięwzięć o charakterze lokalnym, adresowanym do mieszkańców. W przypadku braku możliwości lub środków niezbędną pomoc w miarę możliwości zapewni Komenda Główna. Analogicznie w przypadku realizacji programów Komendy Głównej przez gniazda zostanie zapewniona im stosowna pomoc merytoryczna.

Komendanci

Każdy z zastępców Komendanta ma za zadanie prowadzenie szkoleń, nadzór nad szkoleniami w swoich drużynach, ale też organizowanie wspólnych przedsięwzięć na terenach przyległych do jego rejonu działania, wspólnie z sąsiednimi gniazdami. Każdy z zastępców dysponuje pełną swobodą działania w doborze instruktorów i nawiązywania współpracy na szczeblu lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem dobra Sokolstwa Polskiego.

Ponadto na stanowisko Kapelana Polowych Drużyn Sokoła powołany został ks. mjr. Marcin Kostka. Natomiast do bezpośrednich kontaktów z mediami wyznaczony został druh Wojciech Zrayko. Druh Wojciech Zrayko jako odpowiedzialny za kontakty z mediami na bieżąco będzie informowany o wydarzeniach organizowanych przez PDS na terenie Polski, z zastrzeżeniem, że akcje medialne muszą zyskać poparcie Komendy Głównej PDS.

Komendant Główny

Komendantem Polowych Drużyn Sokoła jest Druh Marek Kasperski wieloletni instruktor wyszkolenia strzeleckiego, członek grupy realizacyjnej policji i grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Uczestnik szkoleń poświęconych zagadnieniom taktyki antyterrorystycznej prowadzonych przez najlepsze jednostki specjalne w Polsce jak i za granicami Państwa.

Polowe Drużyny Sokoła

Polowe Drużyny Sokoła (PDS) to organizacja proobronna działająca w strukturach Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Działania PDS to nie tylko przygotowanie młodych ludzi do służby w formacjach wojskowych, policyjnych i innych służbach mundurowych, ale też oddziaływanie na społeczeństwo i prowadzenie szkoleń dla szerszej rzeszy odbiorców. Program szkolenia w PDS oparty jest na normach wyszkolenia służb i ściśle powiązany jest z terenem działania poszczególnych PDS. Drużyny współpracują z jednostkami wojskowymi w ramach programów MON adresowanych do organizacji proobronnych, ale też z innymi służbami. Korzystanie z doświadczeń instruktorów wywodzących się z jednostek antyterrorystycznych i specjalnych wpływa na podniesienie poziomu wyszkolenia druhów, a tym samym podnosi poziom wiarygodności całej formacji.

Marek Kasperski
Komendant Główny
Naczelna Komenda Polowych Drużyn Sokolich

Zostaw komentarz

komentarzy