Nowa książka o „Sokole”!

Od kilku tygodni na polskim rynku wydawniczym dostępna jest najnowsza książka dr Agnieszki Mirkiewicz pt. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w II Rzeczypospolitej (1918-1939). 

O „Sokole”

Publikacja, która liczy blisko 600 stron, ukazała się drukiem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka opracowania zajmuje obecnie stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Historii, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. dr Agnieszka Mirkiewicz jest ponadto autorką 12 artykułów naukowych i dwóch monografii, w tym opracowania pt. Zarys dziejów sokolstwa słowiańskiego (1862-1939).

Zagadnienie dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, w tym jego wielopłaszczyznowa działalność, stanowi najważniejszy nurt moich zainteresowań badawczych. Po raz pierwszy temat ten podjęłam już na studiach przy okazji przygotowywania pracy magisterskiej. Podczas studiów wygłosiłam też swój pierwszy wykład (Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku) dotyczący historii tego stowarzyszenia, dla nielicznych żyjących jeszcze wówczas członków byłego gniazda przeworskiego. Problematyka sokola znalazła swoją kontynuację, chociaż co zrozumiałe, już w innym ujęciu terytorialno-chronologicznym, podczas opracowywania dysertacji doktorskiej i habilitacyjnej – pisze o sobie dr Mirkiewicz.

Spis treści:

I. TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” NA ZIEMIACH POLSKICH PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ, W CZASIE JEJ TRWANIA I W POLSCE W PIERWSZYCH LATACH PO JEJ WYZWOLENIU (1918–1921)

1.1. Powstanie i rozwój ruchu sokolego na ziemiach polskich w latach 1867-1914
1.2. „Sokół” w czasie I wojny światowej
1.3. Udział sokolstwa w głównych wydarzeniach okresu kształtowania się polskich granic

II. POWSTANIE I ROZWÓJ ZWIĄZKU TOWARZYSTW GIMNASTYCZNYCH „SOKÓŁ” W POLSCE (ZTG„S”) W LATACH 1920–1939

2.1. Proces zjednoczenia sokolstwa polskiego, utworzenie ZTG„S”, jego program i naczelne władze
2.2. Nowy podział terytorialny i rozwój organizacyjny ZTG„S”
2.3. Baza lokalowa i infrastruktura sportowo-rekreacyjna

III. SPOŁECZNO-POLITYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RUCHU SOKOLEGO W II RZECZYPOSPOLITEJ

3.1. Struktura społeczna członków towarzystwa
3.2. Związki „Sokoła” z Kościołem katolickim
3.3. Kontakty stowarzyszeń sokolich z organizacjami społecznymi, społecznościami lokalnymi i mniejszościami narodowymi
3.4. Oblicze polityczne sokolstwa i relacje na linii Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”– państwo

IV. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA

4.1. Sport sokoli i lustracje techniczne
4.2. Zloty sokole
4.3. Sport kwalifikowany, udział w Mistrzostwach Polski oraz zawodach organizowanych przez związki sportowe i inne kluby
4.4. Sokolstwo na międzynarodowej arenie sportowej
4.5. Wycieczki turystyczne i obozownictwo
4.6. Kształcenie kadr instruktorskich i kursy organizowane w „Sokole”

V. PRACA NA NIWIE KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I PATRIOTYCZNEJ

5.1. Działalność kulturalna, edukacyjno-wychowawcza i patriotyczna
5.2. Sokole przysposobienie wojskowe

VI. POZOSTAŁE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ SOKOLICH

6.1. Działania na niwie gospodarczo-finansowej
6.2. Aktywność wydawnicza sokolstwa II Rzeczypospolitej
6.3. Akcje społeczno-humanitarne
6.4. Kontakty z polonijnym środowiskiem sokolim, Związkiem Sokolstwa Słowiańskiego (ZSS) i Międzynarodową Federacją Gimnastyczną (FIG)

Zostaw komentarz

komentarzy